ભારતીય ડાક વિભાગ દ્વારા 40889 જગ્યાઓ માટે 10 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2023: પોસ્ટ વિભાગ, સંચાર મંત્રાલય, ભારત સરકાર દ્વારા 40889 ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS)બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM), અને આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (ABPM) ની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવારો 27 જાન્યુઆરી, 2023 થી શરૂ થતા ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ઓનલાઈન પોર્ટલ indiapostgdsonline.gov.in પરથી ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ખાલી જગ્યા 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2023 થી સંબંધિત તમામ વિગતો નીચે આપેલ છે.

ભારતીય ડાક વિભાગ દ્વારા 40889 જગ્યાઓ માટે 10 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

ભારતીય ડાક વિભાગ ભરતી 2023

પોસ્ટ વિભાગની ભરતી અથવા ગ્રામીણ ડાક સેવકની ભરતી માટે તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે મહત્વપૂર્ણ માહિતી તમને આપીશું. પોસ્ટ વિભાગ, સંદેશાવ્યવહાર મંત્રાલય, ભારત સરકારે 27 ફેબ્રુઆરી 2023 ના રોજ દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં સ્થિત મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસો અને અન્ય પોસ્ટ ઓફિસોમાં ગ્રામીણ ડાક સેવકો (GDS) ની ભરતી માટે એક જાહેરાત બહાર પાડી છે, જેમાં ઑનલાઇન અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી છે. લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 (મેટ્રિક અથવા હાઈસ્કૂલ અથવા માધ્યમિક અથવા માધ્યમિક) પરીક્ષા પાસ કરનાર ઉમેદવારો સત્તાવાર ભરતી પોર્ટલ, indiapostgdsonlinegov.in પર જઈને આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 16 ફેબ્રુઆરી, 2023 નક્કી કરવામાં આવી છે.

ભારતીય ડાક વિભાગ ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

જાહેરાત ક્રમાંક 17-21/2023-GDS
પોસ્ટ ટાઈટલ India Post Vacancy 2023
પોસ્ટ નામ ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023
કુલ જગ્યા 40889
અરજી શરૂ તારીખ 27-01-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ 16-02-2023
સત્તાવાર વેબસાઈટ https://indiapostgdsonline.gov.in

પોસ્ટ

પોસ્ટ જગ્યાઓ
Gramin Dak Sevak (GDS)/ BPM/ ABPM 40889

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટ શૈક્ષણિક લાયકાત
Gramin Dak Sevak (GDS)/ BPM/ ABPM 10 પાસ

ઉમર મર્યાદા

 • વર્ષ અને વધુમાં વધુ 40 વર્ષ.
 • અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.

પગાર ધોરણ

પોસ્ટ પગાર
બ્રાંચ પોસ્ટ માસ્ટર (BPM) રૂ. 12000/– થી 29380/-
સહાયક શાખા પોસ્ટ માસ્ટર (ABPM) / ડાક સેવક રૂ. 10,000/- થી 24,470/-

અરજી ફી

મહિલા / SC / ST / PwD ઉમેદવાર ફી નથી
અન્ય ઉમેદવારો રૂ. 100/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

ભારત પોસ્ટ જીડીએસ ભરતી 2023 ની પસંદગી પ્રક્રિયામાં નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે:

 • 10મા ધોરણના ગુણના આધારે ઉમેદવારોની શોર્ટલિસ્ટિંગ
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • તબીબી પરીક્ષા

અરજી કઈ રીતે કરવી?

ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2023 માટે અરજી કરવા માટે આ પગલાં અનુસરો

 • ઈન્ડિયા પોસ્ટ જીડીએસ નોટિફિકેશન 2023માંથી યોગ્યતા તપાસો
 • નીચે આપેલ Apply Online Link પર ક્લિક કરો અથવા indiapostgdsonline.gov.in વેબસાઇટની મુલાકાત લો
 • અરજી ફોર્મ ભરો
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 • ફી ચૂકવો
 • અરજીપત્રકની પ્રિન્ટ કાઢો

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

આવેદન પ્રક્રિયા શરૂ થયાની તારીખ January 27, 2023
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ February 16, 2023

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePage Click Here